ประวัติโดยย่อ

     เกิดจากแนวคิดที่จะขยายงานวัดในประเทศอังกฤษ ของ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ (ปัจจุบัน เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ) โดยให้พระธรรมทูตอาสา ออกไปสร้างวัดทั่วสารทิศ ทางเหนือก็อยากให้พระธรรมทูต จึงมีพระธรรมทูตอาสา คือ พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ดร.) พระธรรมทูตรุ่นที่ 7/2543 ไปสงเคราะห์ชาวพุทธในเขต North west ประจวบพอดีกับทางแมนเชสเตอร์ มีคุณเพียรพร เบดดาร์ด วระไวย์ อยากให้มีวัดขึ้นจึงชักชวนเพื่อนๆ จัดงานการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างวัด และนิมนต์พระธรรมทูต พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศรับนิมนต์และในวันที่ 9 มีนาคม 2548 แล้วตกลงไปหาบ้านหลังนี้ที่อยู่ปัจจุบัน และขอซื้อในราคา 200,000 ปอนด์ ได้ทำการเปิดเป็นวัด หรือศูนย์ชาวพุทธในวันที่ 28 ตุลาคม 2549 โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พร้อมคณะสงฆ์จากอาวาสจากวัดไทยทั่วอังกฤษมาร่วมพิธีเปิด

ประวัติเจ้าอาวาส

 

Name: PK Sriratanadhammavides (Paganon Pilapan)

Address, 18 Paulden Ave, Baguley Manchester M23 1PD, UK

Email: paganon2005@gmail.com

Position: The UKBA Authorising Officer

Nationality : Thai and British

 

References

1.Dr Venerable Phrapanyasiribuddhivides, Derbyshire,UK.

2. Prof. Dr Donal Flynn. University of Manchester, UK

 

ประวัติการศึกษา

 

1995: Dhamma Degree level in Advance L3.

1997: High School, Suranaree School Nakhornrachsima Centre.

1998 :Pali Language Level 6.

1999 : BA.(Education ).

2001 :MA. (Communication) - Oversea going Missionary Monk from MCU Bangkok Thailand.

2002: Certificate in English Intermediate level, Birmingham City College.

2003: IT in English level 1 from Sutton Confided College, Birmingham UK.

2014: PhD.(Public administration) MCU Bangkok, Thailand

 

ประวัติการทำงาน

 

1998 -The sectary of Buddhist office in North- east of Thailand.

1999 -Religion Teacher of High School Ratchsimavidthayala School.

2000 -The Volunteer worker for poor and children school in North east Of Thailand.

2000 -The Dhamma radio programme in Bangkok Thailand.

2001 -The volunteer worker in Germany.

2001 -The Volunteer worker in Switzerland.

2002-2005 -The sectary of the Abbot in Wat Buddhavihara Aston, Birmingham UK.

2006- Now The manager and head monk of Sriratanaram Monastery Manchester UK.

 

วัตถุประสงค์ในการสร้างวัด

 

1) เพื่อเป็นการถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระทรงครองราชย์ครบ ๖๐ พระพรรษา.

2) เพื่อบูชาคุณของบุพพการี.

3) เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย .

4) เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาภาษาวัฒนธรรมไทย.

5) เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยราชการไทยและองค์กรการกุศลต่างๆ.

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ

 

ด้านการเผยแผ่

ปัญหาและอุปสรรค – ไม่มีสถานที่เพียงพอ และขาดงบประมาณ

ข้อเสนอ – ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบควรหาทางช่วยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

 

ด้านการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค – ขาดอุปกรณ์ทางด้านการสอน สถานที่ และงบประมาณ

ข้อเสนอ – หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดหาอุปกรณ์การสอนมาสนับสนุน

 

ด้านสาธารณูปการและสังคมสงเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค – ขาดงบประมาณ

ข้อเสนอ – ควรมีงบประมาณมาสนับสนุน และเพิ่มคุณภาพของบุคลากรฯ

 

สิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลืองบประมาณ

ควรจัดทำหลักสูตรการสอนธรรมและการปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษที่มีมาตราฐานในแนวทางเดียวกัน

ควรมีแผนพัฒนาบุคคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับชาติเพื่อไว้สานงานต่อในอนาคต และควรมีการเสริมแลกเปลี่ยนบุคคลการในอนาคตฯ

พัฒนาบุคคลากรด้าน พัฒนาด้านทำข่างประชาสัมพันธ์ของงานวัด หรือองค์กรที่เป็นตัวแทนสื่อสารต่อมวลชน

 

ทำบุญผ่านธนาคารของวัด

ชื่อบัญชี Wat Sriratanaram, Bank name: TSB, Branch: Wythenshawe,

Account Number :40628268, Sort Code: 77-19-57.

ในกรณีท่านที่ทำบุญจากต่างประเทศ ให้ใช้ IBAN: GB09 LOYD 7719 5740 6282 68

ที่อยู่

Moss Lane,Kearsley Bolton, Greater Manchester BL4 8SF,UK

Tel: +44-573 9699 555

 

ประวัติโดยย่อ

     เกิดจากแนวคิดที่จะขยายงานวัดในประเทศอังกฤษ ของ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ (ปัจจุบัน เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ) โดยให้พระธรรมทูตอาสา ออกไปสร้างวัดทั่วสารทิศ ทางเหนือก็อยากให้พระธรรมทูต จึงมีพระธรรมทูตอาสา คือ พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ดร.) พระธรรมทูตรุ่นที่ 7/2543 ไปสงเคราะห์ชาวพุทธในเขต North west ประจวบพอดีกับทางแมนเชสเตอร์ มีคุณเพียรพร เบดดาร์ด วระไวย์ อยากให้มีวัดขึ้นจึงชักชวนเพื่อนๆ จัดงานการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างวัด และนิมนต์พระธรรมทูต พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศรับนิมนต์และในวันที่ 9 มีนาคม 2548 แล้วตกลงไปหาบ้านหลังนี้ที่อยู่ปัจจุบัน และขอซื้อในราคา 200,000 ปอนด์ ได้ทำการเปิดเป็นวัด หรือศูนย์ชาวพุทธในวันที่ 28 ตุลาคม 2549 โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พร้อมคณะสงฆ์จากอาวาสจากวัดไทยทั่วอังกฤษมาร่วมพิธีเปิด

ประวัติเจ้าอาวาส

 

Name: PK Sriratanadhammavides (Paganon Pilapan)

Address, 18 Paulden Ave, Baguley Manchester M23 1PD, UK

Email: paganon2005@gmail.com

Position: The UKBA Authorising Officer

Nationality : Thai and British

 

References

1.Dr Venerable Phrapanyasiribuddhivides, Derbyshire,UK.

2. Prof. Dr Donal Flynn. University of Manchester, UK

 

ประวัติการศึกษา

 

1995: Dhamma Degree level in Advance L3.

1997: High School, Suranaree School Nakhornrachsima Centre.

1998 :Pali Language Level 6.

1999 : BA.(Education ).

2001 :MA. (Communication) - Oversea going Missionary Monk from MCU Bangkok Thailand.

2002: Certificate in English Intermediate level, Birmingham City College.

2003: IT in English level 1 from Sutton Confided College, Birmingham UK.

2014: PhD.(Public administration) MCU Bangkok, Thailand

 

ประวัติการทำงาน

 

1998 -The sectary of Buddhist office in North- east of Thailand.

1999 -Religion Teacher of High School Ratchsimavidthayala School.

2000 -The Volunteer worker for poor and children school in North east Of Thailand.

2000 -The Dhamma radio programme in Bangkok Thailand.

2001 -The volunteer worker in Germany.

2001 -The Volunteer worker in Switzerland.

2002-2005 -The sectary of the Abbot in Wat Buddhavihara Aston, Birmingham UK.

2006- Now The manager and head monk of Sriratanaram Monastery Manchester UK.

 

วัตถุประสงค์ในการสร้างวัด

 

1) เพื่อเป็นการถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระทรงครองราชย์ครบ ๖๐ พระพรรษา.

2) เพื่อบูชาคุณของบุพพการี.

3) เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย .

4) เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาภาษาวัฒนธรรมไทย.

5) เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยราชการไทยและองค์กรการกุศลต่างๆ.

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ

 

ด้านการเผยแผ่

ปัญหาและอุปสรรค – ไม่มีสถานที่เพียงพอ และขาดงบประมาณ

ข้อเสนอ – ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบควรหาทางช่วยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

 

ด้านการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค – ขาดอุปกรณ์ทางด้านการสอน สถานที่ และงบประมาณ

ข้อเสนอ – หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดหาอุปกรณ์การสอนมาสนับสนุน

 

ด้านสาธารณูปการและสังคมสงเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค – ขาดงบประมาณ

ข้อเสนอ – ควรมีงบประมาณมาสนับสนุน และเพิ่มคุณภาพของบุคลากรฯ

 

สิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลืองบประมาณ

ควรจัดทำหลักสูตรการสอนธรรมและการปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษที่มีมาตราฐานในแนวทางเดียวกัน

ควรมีแผนพัฒนาบุคคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับชาติเพื่อไว้สานงานต่อในอนาคต และควรมีการเสริมแลกเปลี่ยนบุคคลการในอนาคตฯ

พัฒนาบุคคลากรด้าน พัฒนาด้านทำข่างประชาสัมพันธ์ของงานวัด หรือองค์กรที่เป็นตัวแทนสื่อสารต่อมวลชน

 

ทำบุญผ่านธนาคารของวัด

ชื่อบัญชี Wat Sriratanaram, Bank name: TSB, Branch: Wythenshawe,

Account Number :40628268, Sort Code: 77-19-57.

ในกรณีท่านที่ทำบุญจากต่างประเทศ ให้ใช้ IBAN: GB09 LOYD 7719 5740 6282 68

ที่อยู่

Moss Lane,Kearsley Bolton, Greater Manchester BL4 8SF,UK

Tel: +44-573 9699 555